Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BlueLuna

Laatst herzien: juli 2018

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“opdrachtgever” : degene die aan BlueLuna de opdracht verstrekt tot het contracteren van één of meer artiesten voor een optreden dan wel het organiseren van een evenement dan wel aan BlueLuna verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen;
“overeenkomst” : de overeenkomst waarbij BlueLuna zich jegens de opdrachtgever verbindt één of meer optredens te verzorgen van één of meer artiesten c.q. een evenement organiseren;
“artiest” : degene die zich individueel of in groepsverband al dan niet als musicus c.q. uitvoerend kunstenaar heeft verbonden deel te nemen aan het optreden c.q. evenement.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die BlueLuna ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
2.2 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen bindend tussen partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Het optreden
3.1 Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de aard van het door de Artiest te verzorgen optreden en Opdrachtgever aanvaardt dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan volledig door de Artiest wordt bepaald. De Artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het belang van het optreden. Als de geldende vergunningen artikelen bevatten over geluidsbegrenzing, dient Opdrachtgever dit tijdig, zo mogelijk bij de opdrachtverstrekking, schriftelijk aan BlueLuna te melden. Opdrachtgever zal zich inspannen zorg te dragen voor een ontheffing van bedoelde geluidsbegrenzing. De afspraken hierover worden vastgelegd in de Rider.
3.2 Indien de artiest over een technische en/of catering-rider beschikt, draagt BlueLuna ervoor zorg dat de rider voor het evenement aan de opdrachtgever ter hand wordt gesteld. Hetgeen daarin is vermeld is alsdan tevens bindend voor de opdrachtgever.
3.3 BlueLuna is gerechtigd een aantal door haar aan de opdrachtgever op te geven personen bij het optreden gratis aanwezig te laten zijn.
3.4 Partijen komen een “besloten” optreden van de artiest of een “besloten” evenement overeen. De opdrachtgever is louter gerechtigd een specifiek omschreven doelgroep uit te nodigen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan toegangsbewijzen daarvoor te verkopen of anderszins toegang tegen betaling te verlenen aan partijen/bezoekers buiten de doelgroep. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan enige vorm van publiciteit (naam en beeld) aan het optreden of evenement te geven, waaronder de koppeling aan een merk via spaaracties en dergelijke. Indien het geen besloten optreden evenement betreft dient de opdrachtgever dit schriftelijk aan BlueLuna te melden en dienen hier afspraken over gemaakt te worden.

 

Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle door BlueLuna gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, reis- en parkeerkosten, technische ondersteuning en technische apparatuur (licht, geluid, video etc.), Buma/Stemra en Sena kosten tenzij anders wordt vermeld.
4.2 BlueLuna heeft het recht prijsverhogingen die aan haar in rekening worden gebracht door te berekenen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5: Gebruik muziekwerken
5.1 Indien ter gelegenheid van het optreden van de artiest of het evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door artiest van haar werkzaamheden ingevolge de overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt bijvoorbeeld door middel van het uitzenden van een livestream, is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechten-organisaties zoals Buma/Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart BlueLuna tegen alle aanspraken van derden ter zake en zal aan BlueLuna vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houden met bedoelde aanspraken. Dit geldt tevens voor opnames gemaakt of verzorgd door de artiest of personeel in dienst of uit naam van de artiest.

 

Artikel 6: Betaling
6.1 De opdrachtgever dient de facturen van BlueLuna danwel hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 6 aan BlueLuna verschuldigd is te voldoen binnen de in het contract vermelde termijn zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.
6.2 Indien het verschuldigde bedrag niet geheel of niet tijdig is overgemaakt op de bankrekening van BlueLuna, is BlueLuna gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat de opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag uit te betalen
6.3 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag.
De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.4 Bovendien is de opdrachtgever aan BlueLuna verschuldigd alle proceskosten en daarmee verbonden kosten van rechtkundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, die BlueLuna terzake van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever heeft moeten maken, tenzij BlueLuna als verliezende partij door de rechter volledig in de kosten wordt veroordeeld.
6.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.6 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens BlueLuna hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk.
6.7 De opdrachtgever is zonder toestemming van BlueLuna niet bevoegd rechtstreeks betalingen te verrichten aan de door BlueLuna ingeschakelde artiesten en personen. Indien er voor zover rechtstreekse betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever niet rechtsgeldig jegens BlueLuna gekweten.

 

Artikel 7: Annulering /ontbinding
7.1 Annuleringen dienen te worden gedaan per aangetekend schrijven. Bij annulering door opdrachtgever zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform de volgende staffel:

1) langer dan 1 jaar: 10% verschuldigd van het totaalbedrag
2) tussen 1 jaar en 3 maanden: 30% verschuldigd van het totaalbedrag
3) tussen 3 maanden en 1 maand: 50% verschuldigd van het totaalbedrag
4) tussen 1 maand en 2 weken: 75% verschuldigd van het totaalbedrag
5) korter dan 2 weken: 100% verschuldigd van het totaalbedrag

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.

7.2 BlueLuna is te allen tijde gerechtigd in geval van overmacht (waaronder mede – maar niet uitsluitend – begrepen de gevallen omschreven in artikel 7) de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.
7.3 BlueLuna is gerechtigd de overeenkomst tenminste 24 uur voor het evenement c.q. het optreden te ontbinden danwel in overleg met de opdrachtgever het evenement c.q. het optreden te verplaatsen naar een andere datum ingeval de artiest op het tijdstip van het evenement een radio- of, televisieoptreden, opname of buitenlandse tournee heeft, zonder dat BlueLuna jegens de opdrachtgever gehouden zal zijn tot het betalen van schadevergoeding. De eventuele meerkosten van een vervangende artiest komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 BlueLuna is gerechtigd de artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden indien naar haar oordeel of het oordeel van de artiest door de opdrachtgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de artiest zijn genomen, zonder dat de opdrachtgever jegens BlueLuna aanspraak kan maken op schadevergoeding of korting op de overeengekomen prijs.

 

Artikel 8: Tekortkoming/overmacht
8.1 Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft BlueLuna het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
8.2 Indien de artiest door overmacht niet in staat is op te treden op de overeengekomen plaats en tijd, zal BlueLuna zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever mededeling doen en bevorderen dat het optreden door een gelijkwaardige artiest wordt overgenomen, tenzij de opdrachtgever voor het geplande evenement aan BlueLuna laat weten daarop geen prijs te stellen.
8.3 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van BlueLuna en de artiest behoort te komen. Zoals in ieder geval – maar niet uitsluitend – verstaan:
a. Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr 136/1981;
b. Ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de artiest;
c. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht, alsmede indien de nakoming door BlueLuna en artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.
d. Het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie BlueLuna voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 BlueLuna is op grond van de overeenkomst verplicht tot het betrachten van de zorg, die van een redelijke bekwame opdrachtnemer mag worden verwacht, maar houdt niet in het instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. BlueLuna is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst een derde in te schakelen, indien dat in het belang van de goede uitvoering van de opdracht nodig of gewenst is. Een tekortschieten van de derde, kan niet aan BlueLuna worden toegerekend, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het uitkiezen van de derde onzorgvuldig is geschied.
9.2 BlueLuna is niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever die uit tekortkoming door BlueLuna van haar verplichtingen onder een overeenkomst voortvloeit, behoudens in geval van opzet of grove schuld van BlueLuna.
9.3 BlueLuna is niet aansprakelijk voor het ontbreken van geldige werk- en verblijfsvergunningen en documenten van de artiest
9.4 De opdrachtgever is verplicht BlueLuna te vrijwaren voor schade die de opdrachtgever, een door haar ingeschakelde derde danwel het publiek toebrengt aan de artiest, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van het evenement c.q. het optreden worden gebruikt. (zoals bv. apparatuur, platen, jassen, koptelefoons, tassen etc.)
9.5 De opdrachtgever is verplicht BlueLuna te vrijwaren voor alle aanspraken van de artiest en/of derden voor zover deze voortvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

 

Artikel 10: Geschillen
10.1 Op de overeenkomst tussen BlueLuna en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen BlueLuna en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Artikel 11: Sponsoring
11.1 Het optreden van de artiest en het evenement, alsmede de publiciteit daaromtrent, zullen niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of bedrijf zonder schriftelijke toestemming van BlueLuna. De artiest is niet verplicht tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder dat daartoe schriftelijke voorafgaande toestemming van BlueLuna is verkregen.

 

Artikel 12: Het maken van opnamen en foto’s
12.1 Het is opdrachtgever en/of derden niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen en/of foto’s te maken en te publiceren van het optreden van de artiest of het evenement zonder toestemming van BlueLuna en artiest.

 

Artikel 13: Diverse bepalingen
13.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij voor het optreden beschikt over de juiste vergunningen en ontheffingen.
13.2 De verschuldigde BUMA/STEMRA –rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgdraagt. De opdrachtgever vrijwaart BlueLuna en de door deze ingeschakelde artiesten voor hetgeen uit voormelde hoofde aan BUMA/STEMRA dient te worden voldaan.

 

Laatst herzien: juli 2018